Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6229/KH-UBND
Ngày ban hành
10/10/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 29/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác